Dålig journalistik.

Min svenskalärare på gymnasiet, Barbro, tyckte att jag skulle bli journalist istället för att jobba med ”småungar”. Barbro var en gammaldags svenskalärare som inte slösade på rödpennan. Hon hade höga krav, var bestämd men hade också en subtil humor. Jag fick högsta betyg av henne. ”Fast du bryter mot alla skrivregler. Men du gör det…


Elevinflytande est. 1946

Begreppet elevinflytande har hängt med ända sedan 1946 års skolkommission. I över sextio år har svensk skola förhållit sig till demokratiuppdraget. De demokratiska principerna är att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Detta gäller även skolan. Elever ska ges inflytande över utbildningen. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas…


Skolans värdegrund – en del av kunskapsuppdraget?

Skolans värdegrund handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Hela vårt samhälle vilar på dessa grundstenar. Hur kommer det sig att denna värdegrund ibland framstår som en antites till ”kunskapsskolan”. När 1994 års läroplan kom lyftes värdegrunden fram tydligt i ett eget kapitel. Värdegrunden inleder läroplanen och slår an tonen på samma vis som ett förtecken…


Att vara fritidspedagog och klassföreståndare  

Jag är fritidspedagog men jobbar som klassföreståndare på mellanstadiet. Jag fick ett erbjudande om denna tjänst och kände mig spontant tveksamhet inför jobbet. Det var i våras och jag hade precis sagt upp mig från mitt tidigare jobb. Jag erbjöds jobba parallellt med klassens dåvarande föreståndare som efter avslutningen skulle gå i pension. Efter dessa…


Vill du skriva?

Vi har länge haft planer på en fritidspedagogisk antologi skriven av fritidspedagoger. Nu ska vi verkligen försöka göra slag i saken. Alla som vill skriva kommer att kunna ladda ned en skrivmall samt tips och råd inför skrivandet. De som önskar skriva väljer ett avgränsat område såsom; samverkan, rast, genus, lek eller något annat man…


Fritidshemmen och den trevande politiska handen 

Fritidshemmen har fått en tydligare plats på den politiska kartan under de senaste 5 åren. Men mer än så är det inte. Det finns fortfarande en trevande hand som inte riktigt vet hur den ska närma sig fritidshemmens verksamhet. Vanligtvis närmar sig den politiska handen statistiken. Statistik är ett tydligt mått men inte alltid ett…


Fritidspedagogens kompetens?

Vad är fritidspedagogens unika kompetens? Det är en fråga jag brukar ställa när jag föreläser för- eller handleder fritidshem. Det finns en tradition hos fritidspedagoger att beskriva sin kompetens med andra ord än sin utbildning. Därför är det viktigt att prata om det unika i fritidspedagogens yrkeskompetens. I Göteborg diskuterades just denna fråga förra veckan….


En blocköverskridande tradition av att sätta fritidshemmen på undantag

Den 8 april kom skolverkets årliga statistik om fritidshemmen. Den var precis lika förutsägbar som vanligt. Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Skolverket skriver: ”Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser”. Skolverket blev tillsynsmyndighet för fritidshemmen 1998. I slutet på samma år fick de…


En helhetssyn på barn?

Fritidshemmet regleras av skollagens kapitel 14. I andra paragrafen anger lagen att Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En helhetssyn på elevens behov… Problemet är att politiken aldrig haft en helhetssyn på skolan. Som jag tidigare skrev i denna text tror jag att satsningar skolan som bara riktas skoldagen inte…


Välfärden och fritidshemsbarnen

Den 8 april presenterar Skolverket sin årliga statistik om fritidshemmen. Tyvärr brukar detta vara en lika förutsägbar som sorglig historia. Låt mig göra några kvalificerade gissningar! Vi kommer att få veta att antalet barn i fritidshem ökat igen,  att gruppstorleken nu i snitt är närmare 42 barn samt att den högskolepedagogiskt utbildade personalen minskar i…