Den 8 april presenterar Skolverket sin årliga statistik om fritidshemmen. Tyvärr brukar detta vara en lika förutsägbar som sorglig historia. Låt mig göra några kvalificerade gissningar!

Vi kommer att få veta att antalet barn i fritidshem ökat igen,  att gruppstorleken nu i snitt är närmare 42 barn samt att den högskolepedagogiskt utbildade personalen minskar i andel.

Prognos

440.000 inskrivna barn (+14.100)

5300 fritidspedagoger arbetar i fritidshem (-90)

Närmare 6000 arbetare som kategoriseras som ”Övrig personal” – (Antal årsarbetare utan utbildning eller utbildning inom övriga huvudinriktningar enligt SUN 2000*. Här ingår även personer som inte har definierad befattning. )

Ungefär 9 fritidshem har försvunnit.

 

Övrig fakta rörande personal i fritidshem

2013 räknades 5389 arbetsledare in i statistiken ”anställda i fritidshem”. Noterbart är att det fanns fler med positionen arbetsledare i verksamheten än fritidspedagoger. Hur många arbetsledare* arbetar i den dagliga fritidshemsverksamheten?

* Som arbetsledare i fritidshem räknas rektorer (eller motsvarande) i skola med fritidshem samt arbetsledare och föreståndare (eller motsvarande) i fritidshem med ledning skild från grundskola.

 

Mer fakta

2000 skrev Skolverket: ”fritidshemmens resurser har beskurits långt bortom den gräns där god kvalitet kan garanteras.”
2000 skrev Christian Lundahl i rapporten ”Finns Fritids?”: På flertalet av de fritidshem vi besökt är inte förhållandena gynnsamma i ovan nämnda mening. Sett till de allmänna råden kan man bara till viss del, och ofta inte alls, svara mot det som är fritidshemmens uppgifter. Även målen om likvärdighet blir svåra att upprätthålla. Huvudskälet till detta är barngruppens storlek. Den är på få ställen lämpligt dimensionerad i förhållande till personal och lokaler. Även om fritidshemmen har utvecklingspotential, t.ex. kring samverkan med skolan, är det tvivelsutan så att om inte mer resurser tilldelas verksamheten kommer den aldrig att kunna lyfta sig särskilt mycket kvalitetsmässigt sett.”

Lundahl menade även i denna rapport från skolverket – skriven på uppdrag av regeringen – att det finns några villkor som inte är försumbara: Tillräckligt med personal, tillräckligt små grupper, lämpliga lokaler.

2006 konstaterar Skolverket: ”Större barngrupper”. ”Personaltätheten minskar”

2008 beskrevs situationen vara av en sådan art att även regeringen måste uppmärksammas på behovet av kvalitetshöjande åtgärder i fritidshemmen.

2010 skrev skolinspektionen ”Omsorgsambitionerna går inte alltid att förverkliga”

2012 kom kommunala rapport som fastslog: ”Dagens fritidshem når inte upp till sina mål, visar rapporten, och fritidshemmet blir förvaring snarare än den utvecklande verksamhet som de ska vara.”

 

Noterbart

Allt tyder på att denna trend kommer att fortsätta kommande 10 år. Enligt statistiska centralbyråns befolkningsprognos kommer antalet 6-9 åringar att öka med ca 50.000 kommande 6-7 år. Snart kan en halv miljon barn vara inskrivna i fritidshem. För att bibehålla dagens personaltäthet (utan att andelen med adekvat utbildning minskas) krävs det ca 4-5.000 nya fritidspedagoger under samma period.

Betänk nu sedan att fritidshemsverksamhet och barnomsorg är lönsamt för staten. Varför går inte mer resurser tillbaka till dessa verksamheter?