Vad är fritidspedagogens unika kompetens? Det är en fråga jag brukar ställa när jag föreläser för- eller handleder fritidshem. Det finns en tradition hos fritidspedagoger att beskriva sin kompetens med andra ord än sin utbildning. Därför är det viktigt att prata om det unika i fritidspedagogens yrkeskompetens. I Göteborg diskuterades just denna fråga förra veckan. I en bloggpost redogör man för resultatet av diskussionen. Man kommer fram till följande:

 

Vi är experter på:

 • Konflikthantering
 • Lekmiljöer
 • Grupprelationer
 • Lek i allmänhet
 • Föräldrakontakt
 • Att ta barn på allvar
 • Socialt samspel
 • Samarbete
 • Praktiskt lärande

I vår yrkesroll är vi:

 • Trygga vuxna
 • Bra förebilder
 • Lekfulla pedagoger
 • Lösningsinriktade
 • Flexibla
 • Lyhörda
 • Demokratiska ledare
 • Relationsskapande
 • Goda organisatörer
 • Väl förankrade i styrdokument

Dessutom:

 • Har vi en helhetssyn på barn
 • Skapar vi en meningsfull fritid
 • Bidrar vi med andra perspektiv på barnet
 • Utforskar vi tillsammans med barnen
 • Ser vi lärandesituationer där de uppstår
 • Står vi för trygghet & omsorg

 

Jag tycker man kan se på den gedigna listan att diskussionerna varit givande. De ord man beskriver kompetensen och yrkesrollen med är lätt att relatera till. För en vidare diskussion kring fritidspedagogens kompetens, yrkesroll och pedagogik vill jag problematisera detta lite djupare (hoppas ni kan få nytta av detta!).

 

Vad är det för skillnad på yrkesroll och yrkeskompetens?

Yrkeskompetens tänker jag är kunskap om något som avgränsar yrket från andra yrken. Yrkesrollen är en position eller roll relativt andra aspekter, tex eleverna, lärarens yrkesroll eller verksamhetens styrning. Alltså, bör vi skilja på kunskapen som är unik för yrket samt den roll/position eller förhållningssätt vi intar relativt uppdraget. Vi kan beskriva oss själva som flexibla (helst pedagogiskt flexibla), men det är mer sannolikt en position, ett förhållningssätt eller personlighetsdrag än en yrkeskompetens vi tillskansat oss under utbildningen.

Finn Calander (1999) tänker sig yrkesrollen i tre delar: yrkesposition, yrkesfunktion och yrkesidentitet. Yrkesposition. Yrkesposition innebär dels position relativt andra yrken inom skolan. Till position knyts också rättigheter/skyldigheter i interaktion med andra. Yrkesfunktionen handlar om yrkesinnehållet och är resultatet av interaktionen mellan positionens plats i strukturen och mot tex arbetslag. Yrkesidentiteten är en mer personlig aspekt av att vara utövare av sitt yrke. Calander skriver: ”Beroende på samspelet mellan position och funktion erbjuds yrkesutövarna olika möjligheter för identitetsutveckling, de får olika identitetserbjudanden. Ett identitetserbjudande innebär att utövaren genom att personligen förhålla sig till position och funktion ges möjlighet att utveckla sin yrkesidentitet i en viss riktning, antingen genom att integrera erbjudandet som en del i yrkesidentiteten eller genom att ta avstånd från det.”

Ordet pedagogik betyder ungefär ”läran om utbildning” eller ur ett vetenskapsperspektiv ”vetenskapen om fostran och utbildning”.

Fritidspedagogik betyder således ”läran om den fria tidens utbildning” och fritidshemspedagogik ”läran om utbildning i fritidshem” eller ”vetenskapen om fostran och utbildning i fritidshem”.

Om vi ska avgränsa vad som är fritidshemmets kunskaps- och vetenskapsområde måste vi först och främst prata om fritidshemspedagogik då fritidspedagogiken är av mer generell karaktär. Läran eller vetenskapen om utbildning och lärande i fritidshem. Vad är det? Vad är kunskapsområdet som fritidspedagogerna relaterar sin praktik till?

I korthet tänker jag mig att ekvationen för fritidshemspedagogik
ser ut som följer: Kunskapsområdet+verksamhetsfältet=pedagogik.

Kunskapsområdet finns dels inom fritidspedagogers utbildning. Teorier och forskning om barns utveckling, lärande, livsvillkor och sociala liv. Verksamhetsområdet utgår från fritidshemmet som centrum där skolan oftast finns i nära relation.

Med visst stöd av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet vill jag definiera fritidshemspedagogik som följer: ”Fritidshemspedagogik är ett kunskaps- och praktikerområde inom barns utveckling och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält”.

 

Yrkeskompetensen (kunskapsområdet) är vår utbildning och med tid, erfarenhet.

Yrkesrollen är vår positionering relativt andra yrkesroller, uppdraget, verksamhetsfältet etc

Fritidshemspedagogiken är yrkeskompetensen (kunskapsområdet)+verksamhetsfältet

 

Hoppas denna text kan leda till ytterligare givande diskussioner! Lycka till!